Organizatorzy
 Komitet Naukowy
 Patronat
 Patronat Medialny
 Obszary tematyczne
 Forma artykułów
 Program Konferencji
 Jubileusz
 Ważne terminy
 Zgłoś uczestnictwo!
 Zakwaterowanie
 Płatności
 Kontakt

     

    « English version

  JUBILEUSZ 

   

Jubileusz 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej

PROFESORA LESZKA KIEŁTYKI

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Przyjaciele i Sympatycy Profesora


z wielką przyjemnością zapraszamy do uczestnictwa w Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej, Profesora Leszka Kiełtyki. Uroczystość odbędzie się 23 marca 2023 roku w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie i będzie częścią XV Konferencji Naukowej MULTIMEDIA W BIZNESIE I ADMINISTRACJI.

W programie Konferencji przewidziana jest specjalna sesja jubileuszowa, w ramach której prezentowane będą wystąpienia dedykowane Jubilatowi. Jubilat, Profesor Leszek Kiełtyka od początku swojej pracy naukowej zatrudniony jest w Politechnice Częstochowskiej. Jest uznanym badaczem, nauczycielem akademickim, mentorem i luminarzem nauki w środowisku akademickim a także biznesowym, nie tylko w Polsce, ale także na świecie.

Profesora Leszka Kiełtykę mogliśmy, poznać i współpracować z nim w wielu projektach naukowo-badawczych i gospodarczych. Był: Dziekanem Wydziału Informatyki w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. Prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Kierownikiem Instytutu/Katedry Informacyjnych Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Członkiem Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów naukowych, Członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej trzeciej kadencji (2008-2011), Ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Profesor Leszek Kiełtyka pełnił funkcje Przewodniczącego/Członka komisji w kilkudziesięciu awansowych postępowaniach naukowych: doktorskich, habilitacyjnych, profesorskich. Promotor osiemnastu zakończonych prac doktorskich (siedem z wyróżnieniem) oraz dwóch otwartych przewodów doktorskich z dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości.

Od trzech kadencji, Jubilat Profesor Leszek Kiełtyka, wybierany przez środowisko naukowe i gospodarcze w Polsce, pełni funkcje Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Warszawie. Profesor Leszek Kiełtyka w środowiskach naukowo-gospodarczych pełnił także funkcje: Przewodniczącego Rady Gospodarczej Katowickiego Klubu Gospodarczego filia w Częstochowie, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości i Współpracy z Zagranicą Polska - Espania - Italia. Profesor Leszek Kiełtyka był także Członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Członkiem Komitetu Naukowego i Redakcyjnego międzynarodowego czasopisma elektronicznego "Multimedia&Informatyka", Członkiem Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu "Współczesne Zarządzanie". Profesor Leszek Kiełtyka jest pomysłodawcą i Przewodniczącym Komitetu cyklicznej Międzynarodowej Konferencji "Multimedia in Management" ("Multimedia w Zarządzaniu"), zapoczątkowanej pod koniec ubiegłego wieku. Obecnie to już piętnasta edycja tej konferencji, w ramach której odbędzie się Jubileusz Profesora Leszka Kiełtyki.

Tym samym, przesyłamy również propozycję i jednocześnie serdecznie zapraszamy do współpracy przy realizacji monografii okolicznościowej zatytułowanej Multimedia w biznesie i zarządzaniu - dokąd zmierzamy (...)? Monografia będzie składać się z dwóch części. Część pierwsza będzie stanowić zbiór prezentujący poglądy przyjaciół, kolegów i wychowanków Pana Profesora na temat roli i znaczenia szeroko pojętych multimediów w biznesie i zarządzaniu. Proponujemy aby każdy Autor zaprezentował swoje subiektywne spojrzenie związane z rolą i znaczeniem czy też wpływem multimediów na proces zarządzania i działania biznesowe. Wierzymy, że takie szerokie spojrzenie na wskazaną problematykę pozwoli określić zarówno stan obecny, jak i przyszłe kierunki badań oraz rozwoju i będzie stanowić cenne kompendium wiedzy.

W drugiej części monografii okolicznościowej prezentowane będą życzenia, laudacje i listy kierowane do Profesora Leszka Kiełtyki.

Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że przyjmą Państwo nasze serdeczne zaproszenie do współpracy - do pierwszej i/lub drugiej części niniejszej monografii. Tekst do pierwszej części powinien być krótką wypowiedzią w języku polskim maksymalnie na trzy strony i stanowić osobistą refleksją na temat multimediów w biznesie i zarządzaniu.

Proszę o potwierdzenie chęci udziału w publikacji do 20 grudnia 2022 r. Termin nadsyłania wypowiedzi oraz życzeń, listów i laudacji to 30 stycznia 2023 r. Publikacja powinna ukazać się drukiem przed 20 marca 2023 r., tak by mogła odbyć się jej promocja podczas specjalnej sesji jubileuszowej w ramach XV Konferencji Naukowej MULTIMEDIA W BIZNESIE I ADMINISTRACJI.


                                                        Komitet Organizacyjny Jubileuszu

                                                        dr hab. inż. Robert Kucęba, prof. PCz
                                                        dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, prof. PCz
                                                        dr hab. inż. Klaudia Smoląg, prof. PCz 
 


Deklaracja dostępności