Organizatorzy
 Komitet Naukowy
 Patronat
 Patronat Medialny
 Obszary tematyczne
 Forma referatów
 Program Konferencji
 Ważne terminy
 Zgłoś uczestnictwo!
 Zakwaterowanie
 Historia Konferencji
 Płatności
 Biuro Prasowe
 Kontakt

   
   
    « English version

  HISTORIA KONFERENCJI "MULTIMEDIA W BIZNESIE"
» I Krajowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» II Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie 2000"
» III Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» IV Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» V Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Edukacji"
» VI Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» VII Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» VIII Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» IX Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» XI Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» XII Konferencja Naukowa "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"


IX Międzynarodowa Konferencja Multimedia w Biznesie

20-22 października 2011 r.

     W dniach 20-22 października 2011 r. w Wiśle, odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja MULTIMEDIA W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU, zorganizowana przez Katedrę Informatycznych Systemów Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział Częstochowa. Patronat nad całą Konferencją objęła J. M. Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron. Przewodniczącym Konferencji był jej pomysłodawca prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka.

Konferencja „Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu” była kontynuacją międzynarodowych spotkań przedstawicieli świata nauki i biznesu z cyklu „Multimedia w zarządzaniu”, które zostały zapoczątkowane w marcu 1999 roku. Nadrzędnym celem konferencji było przedstawienie nowych, zagranicznych i krajowych osiągnięć naukowych oraz praktycznych doświadczeń z zakresu technologii informacyjnych, a w szczególności technik i technologii multimedialnych usprawniających prowadzenie działań gospodarczych i edukacyjnych. Charakter niniejszej konferencji został zachowany – łączyła ona naukę z biznesem poprzez dyskusyjną formę sesji naukowych i wystąpienia przedstawicieli biznesu. W obszarze rozpatrywanych zagadnień znalazły się m.in.: zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce, zarządzanie wiedzą, multimedialne technologie informacyjne, technologie informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, multimedia w edukacji, gospodarka elektroniczna, sztuczna inteligencja i systemy wspomagania decyzji. Patronat medialny nad konferencją objęły: magazyn „Zarządzanie Jakością” oraz ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny „Forum Akademickie”.

Obrady konferencji poprzedzone zostały dyskusją naukową „okrągłego stołu”, której tematyka skoncentrowana była na trzech tematach przewodnich:
 • multimedia w biznesie – aktualność problematyki i przyszłe kierunki rozwoju,
 • techniki i technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami,
 • koncepcja Wirtualnej Organizacji Działań (WOD).
Naukowy referat plenarny nt. „Wirtualna organizacja wytwarzania i projektowanie architektury fabryki przyszłości” wygłosił prof. Zbigniew Kierzkowski z Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi. W swym wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, iż w pełni uzasadnione jest zastosowanie technologii wirtualnej organizacji działań (WOD) do badań nad modelowaniem sposobów tworzenia struktur wirtualnie integrowanych przedsiębiorstw, tj. uwarunkowań kreowania struktur przedsiębiorstw przyszłości. Jego zdaniem problematyka zgodności funkcjonalnej modeli z nową rzeczywistością jest obecnie wyzwaniem dla badań (modelowanie środowiska informacyjnego WOD oraz syntezy sieciowego przepływu informacji i agregacji zasobów – z uwzględnieniem trzech punktów widzenia: komputerowego, komunikacyjnego i prakseologicznego), rozwoju technologicznego (wpływ technologii cyfrowych na procesy przekształceń strukturalnych w ramach realizacji środowiska systemów WOD) oraz praktyki wirtualnej organizacji działań (nowe zadania badawczo-rozwojowe i edukacyjne oraz modelowe rozwiązania eksperymentalne służące określaniu zasad organizacyjno-informacyjnych przekształcania tradycyjnych organizacji w organizacje wirtualne).


Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu - galeria zdjęć    Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu - galeria zdjęć   

Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu - galeria zdjęć    Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu - galeria zdjęć   

Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu - galeria zdjęć    Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu - galeria zdjęć   

Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu - galeria zdjęć    Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu - galeria zdjęć   


W trakcie sesji biznesowej Marek Koźlak (Dyrektor Techniczny i3D S.A.) przedstawił problematykę „Edukacji i szkoleń w wirtualnej rzeczywistości”. Przybliżył on wdrożony na Politechnice Śląskiej projekt o nazwie „Interaktywne kształcenie inżyniera”. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się m.in. z zestawem interaktywnych pomocy dydaktycznych w postaci wizualizacji 3D (grafiki trójwymiarowej), a także przykładami zaawansowanych, specjalistycznych aplikacji dla firm i koncernów wykonanych przez i3D S.A. Kompleksowe rozwiązania aplikacyjne i sprzętowe i3D S.A. umożliwiają odwzorowanie świata realnego w wirtualnej rzeczywistości – umożliwia to m.in. znaczące przyspieszenie procesu projektowania i weryfikacji konstrukcji, a także testowanie i sprawdzenie funkcjonalności modelowanych obiektów. Z kolei Przemysław Zaleski (Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych ENEA Operator) przybliżył tematykę „Oceny pilotażowego projektu systemu zdalnego odczytu odbiorców w technologii PLC (Power Line Communication - Komunikacja za pośrednictwem przewodów doprowadzających prąd) realizowanego w ENEA Operator”. System zdalnego odczytu pozwala odbiorcy na dostęp do rzeczywistych danych pomiarowych i informacji o kosztach zużycia energii. Przekłada się to na wymóg, by rachunki wystawiane przez dystrybutorów i sprzedawców energii opierały się na rzeczywistym zużyciu energii i były sformułowane w sposób jednoznaczny i czytelny, a nie na podstawie prognoz i szacowań.

Na podstawie nadesłanych na konferencję artykułów wydane zostały cztery prace zbiorowe pod redakcją naukową prof. Leszka Kiełtyki. Stanowiły one kanwę do wymiany poglądów oraz dyskusji w ramach czterech, przewidzianych przez organizatorów sesji naukowych.

SESJI PIERWSZEJ zatytułowanej: Technologie informacyjne w zarządzaniu i edukacji przewodniczył prof. Krzysztof Zieliński. Główne zagadnienia poddane dyskusji w tej sesji przedstawiały się następująco:
 • Adaptowalne interfejsy użytkownika dla edukacyjnych zasobów WEB 2.0.
 • Technologie multimedialne w modelu biznesowym e-klastra azbestowego „GEOKLASTER”.
 • Uwarunkowania procesu komunikacji kanałami elektronicznymi w organizacjach – krytyka teorii deficytu.
 • Zastosowanie multimedialnych baz danych w diagnostyce medycznej.
 • Ocena wpływu wirtualizacji na jakość usługi telekonferencji w systemie VoIP (Voice over Internet Protocol).
DRUGIEJ SESJI zatytułowanej Sztuczna inteligencja i systemy wspomagania decyzji w organizacjach przewodniczył prof. Zbigniew Kierzkowski. Poddał on pod dyskusję następujące zagadnienia:
 • Zastosowanie systemów ekspertowych do wspomagania zarządzania bezpieczeństwem dziedzinowym w regionie.
 • Analiza ryzyka w zagadnieniach bezpieczeństwa z zastosowaniem systemów ekspertowych;
 • Kreowanie wizerunku pracodawcy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
 • Kształtowanie procedur implementacyjnych systemów zintegrowanych w koncepcji modelowania dynamicznego.
KOLEJNEJ SESJI zatytułowanej: Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce przewodniczył prof. Edward Kołodziński . W toku obrad tej sesji uczestnicy poruszyli następujące zagadnienia:
 • Skuteczność multimediów i nauczania.
 • Relacja wiedzy i innowacji w przedsiębiorstwie;
 • Plan i żywioł jako przeciwstawne strategie organizowania wiedzy w przestrzeni Wikipedii;
 • Rywalizacja konkurencyjna w polskim sektorze pozarządowym
OSTATNIEJ, SESJI CZWARTEJ zatytułowanej Multimedia w zarządzaniu informacją i wiedzą przewodniczył prof. Ladislav Várkoly. Główne zagadnienia poddane dyskusji w tej sesji przedstawiały się następująco:
 • Multimedialne przewodniki typu mikro-makro dla instytucji dziedzictwa kulturowego.
 • „Nieczystość” języka angielskiego internetu, wpływ na rozwiązania dla komputerowej analizy tekstu dla systemów wyszukiwania.
 • Znaczenie zarządzania wiedzą dla tworzenia nowych produktów.
 • Wirtualizacja procesów gospodarczych realizowanych w przedsiębiorstwach
 • Źródła informacji w wycenie nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznej księgi wieczystej.
Podczas wszystkich sesji uczestnicy byli zgodni, że rozwój technologii informacyjnej i jej powszechne zastosowanie ma istotny wpływ na funkcjonowanie współczesnych organizacji oraz na kreowanie nowych metod zarządzania nimi. Zastosowanie technologii informacyjnej we współczesnych organizacjach jest procesem naturalnym, wynikającym przede wszystkim z potrzeb wszystkich uczestników rynku, skrócenia czasu realizacji transakcji biznesowych, obniżenia kosztów działań biznesowych, efektywnego zarządzania zarówno informacją, jak również wiedzą czy skutecznego budowania relacji z klientami. W globalnym, turbulentnym otoczeniu organizacji - przy ciągle rosnących wymaganiach klientów - można zaobserwować skrócenie cyklu życia produktów i przyspieszenie zmian technologicznych. Zmiany te w dużej mierze realizowane są poprzez narzędzia informatyczne aplikowane w technologiach multimedialnych.

Uczestnicy konferencji zwracali uwagę na konieczność permanentnej analizy rynku technologii informacyjnych pod kątem wprowadzania coraz to nowszych i wszechstronniejszych narzędzi informatycznych w naszym życiu zawodowym i społecznym. Rozwój technologii informacyjnej, a w szczególności mobilnych technologii komunikacyjnych sprawił, iż przedsiębiorstwa mogą zarządzać swoimi zasobami w sposób nie wymagający stałego miejsca kierowania. Te uwarunkowania przyczyniły się do kreowania nowego rynku, na którym funkcjonują organizacje - rynku gospodarki elektronicznej. Duży wybór narzędzi informatycznych, coraz powszechniej wykorzystywanych w sposobach zarządzania przedsiębiorstwami powoduje, że stają się one motorem innowacji i konkurencyjności na rynkach. Technologia informacyjna, niejednokrotnie poparta systemami wspomagania decyzji, jest obecna w każdej organizacji i ma wpływ na sposób jej funkcjonowania, który w zależności od organizacji może mieć różną skalę, ale jest wszędzie zauważalny i odczuwalny. Większość wykorzystywanych obecnie procedur komunikacyjnych posługuje się narzędziami informatycznymi, realizowanymi niejednokrotnie na bazie technik multimedialnych.

Dyskusje w trakcie sesji biznesowych i naukowych potwierdziły konieczność ciągłego diagnozowania i doskonalenia omawianych technik i technologii multimedialnych, a w opinii uczestników konferencji toczone dyskusje powinny stać się podstawą dalszej wymiany poglądów na kolejnych spotkaniach z cyklu „Multimedia w zarządzaniu”.