Organizatorzy
 Komitet Naukowy
 Patronat
 Patronat Medialny
 Obszary tematyczne
 Forma referatów
 Program Konferencji
 Ważne terminy
 Zgłoś uczestnictwo!
 Zakwaterowanie
 Historia Konferencji
 Płatności
 Biuro Prasowe
 Kontakt

     

    « English version

  HISTORIA KONFERENCJI "MULTIMEDIA W BIZNESIE"


» I Krajowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» II Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie 2000"
» III Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» IV Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» V Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Edukacji"
» VI Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» VII Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» VIII Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» IX Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» XI Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» XII Konferencja Naukowa "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
VI Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"

25-27 października 2006  W dniach 25-27 października 2006 r. w Kielcach, odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja MULTIMEDIA W BIZNESIE, zorganizowana przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział Częstochowa. Współorganizatorami były: Katedra Informatycznych Systemów Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Wydział Informatyki Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach. Honorowy patronat objął Wojewoda Świętokrzyski Grzegorz Banaś. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński. Przewodniczącym Konferencji był jej pomysłodawca prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka.

Konferencja „Multimedia w Biznesie” była kontynuacją międzynarodowych spotkań przedstawicieli świata nauki i biznesu z cyklu „Multimedia w zarządzaniu”, które zostały zapoczątkowane w marcu 1999 roku. Nadrzędnym celem konferencji było przedstawienie nowych, zagranicznych i krajowych osiągnięć naukowych oraz praktycznych doświadczeń z zakresu technik i technologii multimedialnych, usprawniających prowadzenie działań gospodarczych i edukacyjnych.

Patronat medialny nad konferencją, objął Magazyn „Zarządzanie Jakością” wydawnictwa Polskiej Akademii Jakości w Krakowie.

Charakter niniejszej konferencji został zachowany - łączyła ona naukę z biznesem poprzez dyskusyjną formę sesji naukowych, rozdzielanych wideokonferencjami i wystąpieniami przedstawicieli biznesu. Poznanie wzajemnych osiągnięć pracowników nauki oraz ludzi biznesu - z zakresu tematyki konferencji - jest bardzo potrzebne, zwłaszcza teraz, w okresie budowy społeczeństwa informacyjnego.

Naukowy referat wprowadzający Kierunek zmian w systemach zarządzania wygłosili prof. zw. dr hab. Irena K. Hejduk oraz prof. zw. dr inż. Wiesław M. Grudzewski.

Na podstawie nadesłanych referatów - jako rezultat współpracy Katedry Informatycznych Systemów Zarządzania oraz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa z różnymi ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą oraz ośrodkami biznesowymi - przed konferencją wydane zostały dwie pozycje książkowe:
 • Multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji, pod redakcją naukową prof. Leszka Kiełtyki. Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2006.

 • Aplikacje technik multimedialnych w organizacjach gospodarczych, pod redakcją naukową prof. Leszka Kiełtyki. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2006.
W/w publikacje stanowiły kanwę do wymiany poglądów oraz dyskusji naukowych w ramach siedmiu, przewidzianych przez organizatorów sesji:
 • S1. MULTIMEDIA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM - przewodniczący sesji prof. zw. dr hab. inż. K. Zieliński,

 • S2. GOSPODARKA ELEKTRONICZNA - przewodniczący sesji dr inż. J. Piela,

 • S3. PROGNOZOWANIE I SYMULACJE - przewodniczący sesji prof. dr hab. B. Kaczmarek,

 • S4. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ - przewodniczący sesji prof. dr hab. W. Bielecki,

 • S5. MULTIMEDIA W EDUKACJI - przewodniczący sesji prof. dr hab. inż. L. Várkoly,

 • S6. MULTIMEDIALNE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - przewodniczący sesji prof. dr hab. inż. W. Dzwinel,

 • S7. SZTUCZNA INTELIGENCJA I SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI - przewodniczący sesji prof. dr hab. B. Kaczmarek.
W pierwszym dniu konferencji przeprowadzony został międzynarodowy panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli zagraniczni członkowie konferencji, Komitet Naukowy konferencji oraz przedstawiciele biznesu. Kilkugodzinna dyskusja sprowadziła się do wypracowania tez na temat roli towarzystw i organizacji naukowych, jaką powinny pełnić przy dynamicznie zachodzących zmianach w organizacjach XXI wieku. Główną konkluzją dyskusji było stwierdzenie, że towarzystwa naukowe bez względu na charakter funkcjonowania powinny być pomostem integrującym działania organizacji biznesowych z placówkami naukowymi, zwłaszcza uniwersytetami i technicznymi uczelniami wyższymi. Podkreślono fakt, że ta konferencja, obejmująca przedstawicieli nauki i biznesu jest jak najbardziej predestynowana do wypracowania form i metod określających miejsce towarzystw we współczesnym świecie. Funkcje pomostu powinny zostać sprowadzone do czynności takich jak: outsourcing, franchising, benchmarking, x-engineering, wykonywanych obecnie przez organizacje wirtualne.

Podczas wszystkich sesji uczestnicy byli zgodni, że nie sposób wyobrazić sobie, aby w obecnym czasie można było komunikować się na wielu płaszczyznach wymiany informacji nie stosując dostępnych technologii informacyjnych. Zarówno komunikacja interpersonalna, jak i pomiędzy instytucjami czy przedsiębiorstwami wymaga, dla pełnego zobrazowania przesyłanych wiadomości, zastosowania technik i technologii wykorzystujących procedury multimedialnego przesyłania informacji. Systemy multimedialnego przekazu informacji należą do typowych zastosowań współczesnych systemów komputerowych, w których szczególnie istotną rolę odgrywa czynnik czasu. W systemie sieciowej komunikacji multimedialnej, do której można zaliczyć wszelkiego rodzaju wideokonferencje, zdolność do przetwarzania obrazów, dźwięków, tekstu, głosu, grafiki i różnego rodzaju danych w czasie rzeczywistym jest podstawowym warunkiem sukcesu. Obecny trend do ciągłej poprawy wyników i konkurencyjności firm, doprowadził do bardzo szybkiego wzrostu zainteresowania nowoczesnymi technologiami multimedialnymi. Szeroki wybór tych technologii w codziennej działalności biznesowej powoduje, że korzystające z nich firmy zwiększają swoją pozycję na rynku globalnym. Aby firma osiągnęła sukces, musi być na tyle elastyczna, by szybciej niż konkurencja dostarczyć swoje produkty na rynek. Produkty te muszą spełniać oczekiwania klientów. Ten z pozoru prosty warunek wymaga zastosowania metod i narzędzi, które w zdecydowany sposób zachęcają klientów do poznania tych produktów. W takiej sytuacji szerokie możliwości mają multimedialne technologie informacyjne.

Uczestnicy konferencji podkreślali również, że nowoczesne techniki informatyczne i nowe technologie multimedialne są szansą dla rozwoju zdalnego systemu nauki oraz pracy poprzez struktury przesyłu i przetwarzania danych. Kierunki rozwoju usług informatycznych możemy rozpatrywać w czterech aspektach rozwoju:

 • technologii sieciowych stanowiących medium transmisyjne dla usług multimedialnych, ze szczególnym naciskiem na sieci z użyciem protokołu IP,

 • sztucznej inteligencji i systemów wspomagania decyzji,

 • oferty produktów wideokonferencyjnych i telekonferencyjnych „nadążających” za rozwojem technologii i techniki kodowania obrazu i dźwięku oraz wymiany danych,

 • zabezpieczeń i technik szyfrowania danych przesyłanych drogą elektroniczną.
Dyskusja uczestników konferencji wykazała konieczność powszechnej aplikacji najnowszych, praktycznych rozwiązań ułatwiającym biznesmenom pracę dnia codziennego. Stale rosnąca konkurencja wśród firm wymusza dążenie do usprawnienia kluczowych procesów działalności gospodarczej. Utrzymanie pozycji każdego z podmiotów gospodarczych w konkurencyjnym otoczeniu bez korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych jest w obecnych czasach prawie niemożliwe.

Przeprowadzone połączenia wideokonferencyjne odbyły się poprzez sieć ISDN oraz z użyciem protokołu IP. Szczególne zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziło połączenie z firmą logistyczną w Stanach Zjednoczonych. Właściciel firmy, biznesmen z kilkunastoletnim doświadczeniem, odpowiadał na pytania najmłodszych uczestników konferencji, jakie należy spełnić warunki oraz jak należy postępować, aby móc osiągnąć sukces na rynku lokalnym i globalnym.

Tematy sesji wideokonferencyjnych były następujące:
 • Netin Sp. z o.o.: „Wideokonferencja jako multimedialne narzędzie wspomagania”,

 • Kaunas College, Wilno (Litwa): „E-learning Quality Assurance - POOL Project Case (Project Organisation OnLine)”,

 • Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim: „Technologie przekazu multimedialnego w edukacji menedżerskiej - na przykładzie programów realizowanych w Uniwersytecie Łódzkim”,

 • Professional Computer Solutions International Systems, Inc., Round Lake Beach, Illinois, (USA): „Jak zrobić dobry biznes?”,

 • Tritech System Technology, Tandberg: „Komunikacja wizualna w edukacji”.
Referaty biznesowe wygłosili przedstawiciele następujących firm:
 • Kolporter Info S.A.: „Kierunki rozwoju informatycznych narzędzi wsparcia sprzedaży na przykładzie INSIGNUM”,

 • Kala Soft: „Wykorzystanie Internetu jako narzędzia wspomagającego zarządzanie uczelnią wyższą na przykładzie elektronicznej rekrutacji”,
Ogółem w konferencji w sposób bierny i czynny wzięło udział 602 osoby. Obrady konferencji odbywały się w salach wykładowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.