Organizatorzy
 Komitet Naukowy
 Patronat
 Patronat Medialny
 Obszary tematyczne
 Forma referatów
 Program Konferencji
 Ważne terminy
 Zgłoś uczestnictwo!
 Zakwaterowanie
 Historia Konferencji
 Płatności
 Biuro Prasowe
 Kontakt

   
   
    « English version

  HISTORIA KONFERENCJI "MULTIMEDIA W BIZNESIE"
» I Krajowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» II Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie 2000"
» III Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» IV Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» V Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Edukacji"
» VI Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» VII Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» VIII Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» IX Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» XI Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» XII Konferencja Naukowa "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"


V Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Edukacji"

15-17 marca 2005

            

            

     W dniach 15-17 marca 2005 r. w Częstochowie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja MULTIMEDIA W BIZNESIE I EDUKACJI, zorganizowana przez Katedrę Informatycznych Systemów Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Honorowy patronat objął prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dr hab. Ryszard Borowiecki. Protektorat sprawował dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Janusz Szopa. Przewodniczącym Konferencji był jej pomysłodawca prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka.

Konferencja „Multimedia w Biznesie i Edukacji” była kontynuacją międzynarodowych spotkań przedstawicieli świata nauki i biznesu z cyklu „Multimedia w zarządzaniu”, które zostały zapoczątkowane w marcu 1999 roku. Nadrzędnym celem konferencji było przedstawienie nowych, zagranicznych i krajowych osiągnięć naukowych oraz praktycznych doświadczeń z zakresu technik i technologii multimedialnych, usprawniających prowadzenie działań gospodarczych i edukacyjnych.

Patronat medialny nad jubileuszową, V Międzynarodową Konferencją, objęła Edukacyjna Telewizja Satelitarna EDUSAT. Pierwszy raz, dzięki telewizji EDUSAT, uroczyste rozpoczęcie Konferencji odbyło się nie tylko w Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, ale dzięki satelitarnej transmisji „na żywo” - dla wszystkich osób będących użytkownikami tego programu. Telewizja EDUSAT za pośrednictwem satelity Intelsat 707 (THOR) jest dostępna na terenie Polski i zagranicą.

Charakter niniejszej konferencji został zachowany – łączyła ona naukę z biznesem poprzez dyskusyjną formę sesji naukowych, rozdzielanych wideokonferencjami i wystąpieniami przedstawicieli biznesu. Poznanie wzajemnych osiągnięć pracowników nauki oraz ludzi biznesu - z zakresu tematyki konferencji - jest bardzo potrzebne, zwłaszcza teraz, w okresie budowy społeczeństwa informacyjnego.

Pod pojęciem przekazu multimedialnego należy rozumieć przesyłanie poprzez sieć telekomunikacyjną wiadomości stanowiących mieszaninę nośników informacji w postaci dźwięku, tekstu, głosu, grafiki, obrazu stałego i ruchomego, jak również animacji. Multimedia odgrywają znaczną rolę przy prowadzeniu procesów edukacyjnych i biznesu. Narzędziami są wówczas techniki i technologie multimedialne. Multimedialne programy aplikacyjne, implementowane zarówno po stronie abonenckiej, jak również w systemach integratorów zarządzania informacją, ułatwiają prowadzenie biznesu bez względu na skalę jego wielkości. Techniki i technologie przekazów multimedialnych, podobnie jak życie, nie znoszą przestojów. Relatywnie szybki przyrost wiedzy, jak również konieczność ciągłego rozwijania swoich umiejętności powodują, że nie tylko menedżerowie, ale i pracownicy firm zmuszani są do poszerzania swoich wiadomości. Obecny trend do ciągłej poprawy wyników i konkurencyjności firm, doprowadził do bardzo szybkiego wzrostu zainteresowania nowoczesnymi technologiami multimedialnymi.

Na podstawie nadesłanych referatów - jako rezultat współpracy Katedry Informatycznych Systemów Zarządzania z różnymi ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą oraz ośrodkami biznesowymi - przed konferencją wydana została zwarta pozycja książkowa w trzech tomach pt. Multimedia w Biznesie i Edukacji. W/w publikacje stanowiły kanwę do wymiany poglądów oraz dyskusji naukowych w ramach sześciu, przewidzianych przez organizatorów sesji.

SESJI PIERWSZEJ zatytułowanej: Multimedialne technologie informacyjne przewodniczył prof. Krzysztof Zieliński. Główne zagadnienia poddane dyskusji przedstawiały się następująco: multimedia w medycynie – wortal Telezdrowie, technologie multimedialne wspomagające zarządzanie projektami informatycznymi, portal korporacyjny jako narzędzie zarządzania wiedzą nowoczesnego przedsiębiorstwa.

DRUGIEJ SESJI zatytułowanej Zarządzanie wiedzą przewodniczył prof. Kazimierz Perechuda. Poddał on pod dyskusję m.in. następujące zagadnienia: wspomaganie procesu zarządzania wiedzą w projekcie informatycznym za pomocą mechanizmów Wiki, rola procesów komunikacji w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie, społeczne aspekty wdrażania systemów zarządzania wiedzą.

KOLEJNEJ SESJI zatytułowanej: Multimedia w zarządzaniu przedsiębiorstwem przewodniczył prof. Ladislav Várkoly. Poddał on pod dyskusję następujące zagadnienia: rola multimediów w reklamie internetowej, narzędzia modelowania łańcuchów dostaw, zastosowanie sieci Internet w przedsiębiorstwach rolnych, rola oprogramowania w procesie sprzedaży samochodów osobowych.

SESJI CZWARTEJ zatytułowanej: Prognozowanie i symulacje przewodniczył prof. Józef Bendkowski. Poddał on pod dyskusję m.in. następujące zagadnienia: ocena minimalnej wartości błędu prognozy szeregu czasowego otrzymanej za pomocą sztucznej sieci neuronowej, symulacja niestacjonarnych procesów stochastycznych z zadanym stopniem regularności za pomocą metody losowego przemieszczania środka odcinka, zastosowanie drzew logicznych do inżynierii wiedzy układów maszynowych.

SESJI PIąTEJ zatytułowanej Multimedia w telekomunikacji przewodniczył prof. Adam Peszko. W toku obrad tej sesji uczestnicy poruszyli następujące zagadnienia: ocena możliwość wykorzystania sieci osiedlowych przez małe firmy, informacja publiczna w Polsce, rola protokołu MEGACO/H.248 w telefonii internetowej VOIP i sieciach następnej generacji, Internet jako kanał komunikacji z rynkiem, wirtualne kanały transmisji danych dla przekazów multimedialnych.

SZÓSTEJ SESJI zatytułowanej: Multimedia w kształceniu przewodniczył prof. Bogusław Kaczmarek. Główne zagadnienia poddane do dyskusji przedstawiały się następująco: system zdalnego nauczania, inżynieria funkcjonalności w internetowym systemie edukacyjnym Polsko - Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie, wykorzystanie sieci semantycznych w tworzeniu materiałów do nauczania przez Internet.

Podczas wszystkich sesji uczestnicy byli zgodni, że znaczenie nowoczesnych technologii rośnie eksponencjalnie i systemy informatyczne są czynnikiem warunkującym wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnym. Wygłoszone referaty poruszyły najważniejsze problemy związane z przetwarzaniem oraz wymianą informacji. Autorzy przedstawili własne koncepcje rozwiązań tych problemów, nakreślając jednocześnie nowe wyzwania stojące przed współczesną nauką. Uczestnicy konferencji podkreślali, że nowoczesne techniki informatyczne i technologie multimedialne są szansą dla rozwoju zdalnego systemu nauki oraz pracy poprzez struktury przesyłu i przetwarzania danych. Kierunki rozwoju usług informatycznych możemy rozpatrywać w czterech aspektach:
 • technologii sieciowych stanowiących medium transmisyjne dla usług multimedialnych, ze szczególnym naciskiem na sieci oparte na protokole IP;
 • technik kompresji obrazu i dźwięku;
 • oferty produktów wideokonferencyjnych i telekonferencyjnych „nadążających” za rozwojem technologii i techniki kodowania obrazu i dźwięku oraz wymiany danych;
 • zabezpieczeń i technik szyfrowania danych przesyłanych drogą elektroniczną.
Dynamiczny rozwój aplikacji dla różnych dziedzin życia społecznego, naukowego oraz biznesu, zwłaszcza w teleedukacji, telemedycynie, telepracy, monitoringu pomieszczeń, pozwala prognozować dalszy rozwój usług multimedialnych, zmierzających w kierunku polepszenia jakości transmisji oraz ich dostępności poprzez sieć Internet i Intranet. Dyskusja uczestników konferencji wykazała konieczność powszechnej aplikacji najnowszych, praktycznych rozwiązań ułatwiającym biznesmenom pracę dnia codziennego. Utrzymanie pozycji każdego z podmiotów gospodarczych w konkurencyjnym otoczeniu bez korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych jest w obecnych czasach prawie niemożliwe.

W ramach konferencji zaplanowany był także nurt komercyjny, w którym przedstawiciele firm prezentowali aplikacje i wdrożenia systemów multimedialnych oraz zintegrowanych systemów informatycznych z przeznaczeniem dla przedsiębiorstw, uczelni oraz odbiorców indywidualnych:
 • Firma Progress Software Sp. z o.o. przedstawiła prezentację nt. „Progress Software - systemy informatyczne nie tylko dla uczelni”
 • Firma KalaSoft przedstawiła prezentację nt. „HMS Solution rozwiązanie dla edukacji”
 • Energis Polska Sp. z o.o. przedstawiła prezentację nt. „Usługi Energis IP Solution - rozwiązania telekomunikacyjne wspierające transmisję danych multimedialnych w korporacyjnej sieci rozległej”
 • SAS Institute Polska przedstawił prezentację nt. „Automatyzacja procesu publikacji informacji”
 • Firma 4system Polska Sp. z o.o. przedstawiła prezentację nt. „Jakość i efektywność eLearningu -doświadczenia i rozwiązania 4system Polska”.
Przeprowadzono także szereg wideokonferencji, w których łączenie nastąpiło między innymi:
 • z Polsko - Amerykańskim Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim. Temat wideokonferencji: „Technologie multimedialne w systemach zdalnego nauczania stosowane na Uniwersytecie Łódzkim”
 • z Instytutem Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Temat wideokonferencji: „Techniki wspomagania leczenia chorób naczyń wieńcowych serca”
 • z Radomską Wytwórnią Telekomunikacyjną S.A. Temat wideokonferencji: „Stacjonarny terminal abonencki standardu CDMA 2000x1”
 • z włoską firmą Aethra Italy. Temat wideokonferencji: „Videoconferencing systems for distance learning and vertical applications”
 • z Telekomunikacją Polską. Temat wideokonferencji: „IP VPN tp - nowe rozwiązania w transmisji danych Telekomunikacji Polskiej”.
Wideokonferencje odbyły się poprzez sieć ISDN. Szczególne zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziło połączenie z Instytutem Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnicy konferencji mogli w multimedialny sposób obserwować m.in. diagnostykę ultrasonograficzną wewnątrz naczyń wieńcowych serca oraz technikę obrazowania struktury ściany naczynia na podstawie wirtualnej histologii.

Ogółem w konferencji w sposób bierny i czynny wzięło udział 1714 osób. Obrady konferencji odbywały się w salach wykładowych Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stoiska reklamowe głównych sponsorów usytuowane były w foyer Auli.