Organizatorzy
 Komitet Naukowy
 Patronat
 Patronat Medialny
 Obszary tematyczne
 Forma referatów
 Program Konferencji
 Ważne terminy
 Zgłoś uczestnictwo!
 Zakwaterowanie
 Historia Konferencji
 Płatności
 Biuro Prasowe
 Kontakt

   
   
    « English version

  HISTORIA KONFERENCJI "MULTIMEDIA W BIZNESIE"
» I Krajowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» II Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie 2000"
» III Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» IV Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» V Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Edukacji"
» VI Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» VII Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» VIII Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» IX Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» XI Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» XII Konferencja Naukowa "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"


IV Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"

22-24 października 2003

            

            

     W dniach 22-24 października 2003 r. w Szczyrku odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie", zorganizowana przez Katedrę Informatycznych systemów Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Radomską Wytwórnie Telekomunikacyjną S.A. Honorowy patronat objął prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dr hab. Ryszard Borowiecki. Protektorat sprawował rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Henryk Dyja.

     Cyklicznie organizowana konferencja "Multimedia w Biznesie" stała się międzynarodowym forum wymiany osiągnięć naukowych oraz praktycznych doświadczeńz zakresu technik i technologii multimedialnych. Była to bowiem już czwarta - z zapoczątkowanych w marcu 1999 roku w Częstochowie - konferencja z cyklu "Multimedia w zarządzaniu".

     Głównym celem konferencji była prezentacja technik i technologii multimedialnych, usprawniających prowadzenie działań gospodarczych i edukacyjnych.

     Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Henryk Dyja wyraził pogląd, że poznawanie wzajemnych osiągnięć pracowników nauki oraz ludzi biznesu - z zakresu tematyki konferencji - jest bardzo potrzebne, zwłaszcza teraz, gdy budujemy społeczeństwo informacyjne. Wyraził również nadzieję, że konferencja "Multimedia w Biznesie" znajdzie swoje stałe miejsce w kalendarium międzynarodowych imprez naukowych.

     W dyskusji wprowadzającej głos zabrali honorowi goście: wiceburmistrz Szczyrku Barbara Kuzdrowska, prorektor ds. rozwoju i współpracy z zagranicą Politechniki Częstochowskiej prof. Józef Koszkul, dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej prof. Janusz Szopa, prezes Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Stanisław Pala.

     Kierunki rozwoju usług multimedialnych możemy rozpatrywać w trzech aspektach:
 • rozwoju technologii sieciowych stanowiących medium transmisyjne dla usług multimedialnych (ISDN, IP);
 • rozwoju techniki kodowania obrazu ;
 • rozwoju oferty produktów wideokonferencyjnych "nadążających" za rozwojem technologii i techniki kodowania obrazu.
     Uczestnicy konferencji podkreślali, że nowe technologie multimedialne stwarzają szansę dla coraz większej liczby osób na włączenie się w zdalny system nauki oraz pracy poprzez struktury przesyłu i przetwarzania danych.


     Dynamiczny rozwój aplikacji dla różnych dziedzin życia społecznego, naukowego oraz biznesu, zwłaszcza w teleedukacji, telemedycynie, telepracy, monitoringu pomieszczeń, pozwala prognozować dalszy rozwój usług multimedialnych, zmierzających w kierunku polepszenia jakości transmisji oraz ich dostępności poprzez sieć Internet i Intranet.

     Nadrzędnym celem konferencji (podobnie jak dwóch poprzednich) było przedstawienie nowych, zagranicznych i krajowych osiągnięć oraz dyskusja naukowa nad zadaniami, wynikającymi z postępu technologicznego w multimediach.

     Konferencja, mająca charakter interdyscyplinarny, łączyła zapotrzebowanie na szeroko pojęte techniki multimedialne, usprawniające prowadzenie działań gospodarczych z prezentacją procedur umiejętnego posługiwania się nimi. Sesje naukowe rozdzielane były wideokonferencjami i wystąpieniami przedstawicieli biznesu.

     Program konferencji adresowany był zarówno do praktyków z przemysłu, wykorzystujących nowoczesne techniki przekazu informacji i gromadzenia danych, jak i do twórców nauki, propagujących rozwiązania praktyczne.

     III Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie" służyła wymianie poglądów naukowych i przyczyniła się do określenia miejsca i pozycji technik multimedialnych, rozprzestrzeniających się szybko na wszystkie gałęzie biznesu.

     Dyskusje naukowe koncentrowały się wokół referatów zamieszczonych w następujących sesjach:
 • multimedia w zarządzaniu przedsiębiorstwem (m.in.: znaczenie multimediów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, techniki komuniakacji w zarządzaniu łańcuchem lotistycznym, system wieloagentowy jako narzędzie wspomagające procesy zarządzania organizacją wirtualną, oraganizacje fraktalne i chaotyczne);
 • gospodarka elektroniczna (m.in.: zarządzanie wiedzą w organizacjach w gospodarce elektronicznej, wybrane aspekty prawne związane z zastosowaniem technologii teleinformatycznych na rynku ubezpieczeń, elektroniczne rozliczenia finansowe - wybrane aspekty bezpiecznej realizacji, systemy wieloagentowe w elektronicznym biznesie);
 • nauczanie zarządzania i marketingu poprzez multimedia i hipermedia (m.in.: e-studium szansą dla MSP, zarządzanie procesem wdrażania telepracy, Internet jako nowoczestne narzędzie edukacji oraz uzupełnienie klasycznych metod nauczania, multimedia w świadomości studentów);
 • multimedialne technologie informacyjne (m.in. transmisja głosu w sieciach komputerowych z użyciem technologii VoIP, Bluetooth jako nowoczesna forma komunikacji, kanały komunikacyjne B2G i G2B, wierna prezentacja barwnych obrazów cyfrowych w Internecie);
 • zarządzanie informacją (m.in.: technologie wideokonferencyjne w oparciu o nowe rozwiązania informatyczne, adaptacja inteligentnego systemu wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie wirtualnym, rola systemów ekspertowych w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw).

     Przedstawiciele zagranicznych i krajowych uczelni wyższych wygłosili 40 referatów. Między sesjami naukowymi występowali przedstawiciele biznesu, odbywały się również wideokonferencje. W trakcie sesji biznesowych wiodące firmy, działające na polskim rynku, prezentowały aplikacje i wdrożenia systemów multimedialnych oraz zintegrowanych systemów informacyjnych z przeznaczeniem zarówno dla odbiorcy indywidualnego, jak i dla przedsiębiorstw.

     Pracownicy Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. przedstawili feraty na temat: "Multimedialny kiosk informacyjny" oraz "Telefony szyfrujące". Są to nowe produkty oferowane przez tę firmę, która główny nacisk kładzie na rozwój urządzeń końcowych, dających użytkownikowi łatwy dostęp do nowoczesnych usługo oraz na biezpieczeństow przekazu informacji.

     Przeprowadzono także szereg wideokonferencji:
 • Połączenie z izraelską firmą VCON z branży telekomunikacyjnej. Temat wideokonferencji: "Aplikacje wideokonferencyjne - stan obecny i najbliższa przyszłość". Firme VCON reprezentował Thomas Hüffer - Regionalny Menedżer Sprzedaży na Północną i Wschodnią Europę
 • Połączenie trójstronne: France Telecom in Paris - TP S.A., hotel Klimczok w Szczyrku. Temat wideokonferecji: "Nowe obszary zastosowania technologii multimedialnych".
 • Połączenie z włoską firmą z branży telekomunikacyjnej Aethra Ancona. Temat połączenia:" Vega Star Gold".
 • Połączenie z Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim. Temat wideokonferencji: "Ewolucja platform nauczania na odległość w okresie 1996-2003"

     Wideokonferencje odbyły się poprzez sieć ISDN.

     Konferencja połączona była z wystawą urządzeń, prezentacją systemów wykorzystujących techniki multimedialne w marketingu oraz prezentacjąoprogramowania.

     Wykwalifikowani specjaliści RWT S.A. prowadzili szkolenie na temat umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami multimedialnymi. Szkolenie obejmowało tematykę aparatów szyfrujących, kiosków multimedialnych oraz systemów wideokonferencyjnych. Przeszkoleni uczestnicy konferencji otrzymali certyfikaty potwierdzające odbyte szkolenie.

     Ogółem w konferencji wzięło udział 320 osób.