Organizatorzy
 Komitet Naukowy
 Patronat
 Patronat Medialny
 Obszary tematyczne
 Forma referatów
 Program Konferencji
 Ważne terminy
 Zgłoś uczestnictwo!
 Zakwaterowanie
 Historia Konferencji
 Płatności
 Biuro Prasowe
 Kontakt

     

    « English version

  HISTORIA KONFERENCJI "MULTIMEDIA W BIZNESIE"» I Krajowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» II Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie 2000"
» III Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» IV Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» V Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Edukacji"
» VI Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» VII Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» VIII Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» IX Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» XI Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» XII Konferencja Naukowa "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"


II Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie 2000"

20-22 Września 2000

            

            

     W dniach 20-22 września 2000 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej odbyła się II Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie 2000", zorganizowana przez Katedrę Informatycznych Systemów Zarządzania. Konferencji patronował prezydent Miasta Częstochowy Wiesław Maras

     Konferencja ta była kontynuacją Krajowej Konferencji "Multimedia w Biznesie", która odbyła się w marcu 1999 r., jako wynik dużego zainteresowania środowisk biznesowych, dążących do wdrażania osiągnięć naukowych we własnych firmach.

     Niezmiernie szybki rozwój elektroniki spowodował bardzo szybki rozwój informatyki, a szczególnie nowych technologii multimedialnych. Stwarza to szansę dla coraz większej liczby osób na włączenie się w ten system nauki i pracy poprzez struktury przesyłu i przetwarzania danych.

     Multimedia w biznesie, to środki techniczne oddziałujące na zmysły człowieka. Technologia multimedialna operuje informacją skojarzoną, gdzie przedmiotem wyobraźni jest kombinacja nośników informacji w postaci dźwięku, tekstu, głosu, grafiki, obrazu stałego i ruchomego jak również animacji. Odbywa się to przy interakcji ze strony użytkownika.

     Do prowadzenia biznesu z wykorzystaniem technik i technologii multimedialnych, przy dobrze zaprojektowanej sieci, która może dostarczyć każdemu abonentowi pakiet danych z Internetu z prędkością 10MB/s, potrzebne są multimedialne programy aplikacyjne, implementowane zarówno po stronie abonenckiej, jak również w systemach komutacji.

     Kierunki rozwoju usług multimedialnych możemy rozpatrywać w trzech aspektach:
 1. Rozwoju technologii sieciowych stanowiących medium transmisyjne dla usług multimedialnych (ISDN, IP);
 2. Rozwoju techniki kodowania obrazu (H.320, MPEG 1, MPEG 2);
 3. Rozwoju oferty produktów wideokonferencyjnych "nadążających" za rozwojem technologii i techniki kodowania obrazu poprzez:
  • produkty firm VCON (systemy wideokonferencyjne biurkowe- karty PC, grupowe, set top, przenośne);
  • CISCO (routery, switche ,mostki IP, Gatewaye IP, mechanizmy QoS w sieciach IP);
  • EZENIA (mostki ISDN, IP);
  • ATM (switche, karty wideokonferencyjne w technologii native ATM, oraz LAN emulation).

     Rozwój niezliczonej ilości aplikacji dla różnych dziedzin życia społecznego, naukowego, biznesu takich jak: teleedukacja, telemedycyna, telepraca, VoD, monitoring pomieszczeń pozwala prognozować dalszy dynamiczny rozwój usług multimedialnych, zmierzających w kierunku polepszenia jakości transmisji, oraz ich dostępności poprzez sieć Internet oraz dostępności w systemach komunikacji personalnej, w tym łączności bezprzewodowej.

     Nadrzędnym celem konferencji było przedstawienie nowych, zagranicznych i krajowych osiągnięć oraz dyskusja naukowa nad zadaniami, wynikającymi z postępu technologicznego w multimediach, a także próba naturalnej integracji przemysłu i nauki.

     Konferencja, mająca charakter interdyscyplinarny, łączyła zapotrzebowanie na szeroko pojęte techniki i technologie multimedialne, usprawniające prowadzenie działań gospodarczych, z prezentacją procedur umiejętnego posługiwania się nimi. Charakter konferencji był nieco odmienny od spotykanych dotychczas. Łącząc bowiem naukę z biznesem wprowadził formę dyskusyjną sesji naukowych, rozdzielanych wideokonferencjami i wystąpieniami przedstawicieli biznesu. Program Konferencji adresowany był zarówno do praktyków z przemysłu, wykorzystujących nowoczesne techniki przekazu informacji i gromadzenia danych, jak i do twórców nauki, propagujących rozwiązania praktyczne.

     II Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie 2000" służyła wymianie poglądów naukowych i w pewnej mierze przyczyniła się do określenia miejsca i pozycji technik multimedialnych, rozprzestrzeniających się szybko na wszystkie gałęzie biznesu. Stosowanie przekazów multimedialnych, zwłaszcza w sferach działalności biznesowej, ma szczególne znaczenie na przełomie wieków, gdzie postęp w dziedzinie elektroniki stosowanej wzrasta eksponencjalnie.

     Na konferencji prezentowano szeroko pojęte techniki i technologie multimedialne usprawniające zarówno prowadzenie działań gospodarczych jak i ich nauczanie, w dwóch nurtach: naukowo-edukacyjnym (Research) i komercyjnym (Business).

     Dyskusje naukowe koncentrowały się wokół referatów zamieszczonych w następujących sesjach:
 • Multimedia w zarządzaniu przedsiębiorstwem (m.in.: multimedia w strukturach zarządzania, zastosowanie multimediów w systemach produkcyjnych, oprogramowanie multimedialne dla przedsiębiorstw, zastosowanie technik multimedialnych w planowaniu scenariuszy gospodarczych, outsourcing z wykorzystaniem technik multimedialnych, zastosowanie technik multimedialnych w handlu i logistyce, prezentacje multimedialne przedsiębiorstw).
 • Gospodarka elektroniczna (m.in.: ewolucja gospodarki elektronicznej, gospodarka elektroniczna a społeczeństwo informacyjne, handel i logistyka, wirtualny łańcuch dostaw, gospodarka elektroniczna w rządzie, administracji publicznej, uczelniach, służbie zdrowia, aspekt kosztu i zysku gospodarki elektronicznej, gospodarka elektroniczna w średnich i małych przedsiębiorstwach, systemy płatności elektronicznej, przedsiębiorstwa wirtualne, reengineering w biznesie elektronicznym).
 • Nauczanie zarządzania i marketingu poprzez multimedia i hipermedia (m.in.: interaktywne multimedia w nauczaniu zarządzania, zasoby Internetu w nauczaniu, technologie multimedialne w indywidualizowaniu nauczania, telepraca, telenauka, telezarządzanie, multimedia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, biblioteki multimedialne, logistyka w zarządzaniu).
 • Systemy zabezpieczania informacji i metody kompresji (m.in.: bezpieczeństwo danych w systemach obsługi, metody zabezpieczania sieci, zabezpieczenia kryptograficzne, ochrona serwerów poczty elektronicznej, techniki zabezpieczeń, technologie dostępowe, kompresja: obrazu, dźwięku, animacji, tekstu).
 • Multimedialne technologie informacyjne (m.in.: metody transmisji strumieni informacyjnych, rozproszone komputerowe systemy multimedialne, serwisy informacyjne w sieciach Intra/Extra/Internet, optymalizowanie sieci transmisji multimedialnych, analiza i projektowanie systemów wspomagania decyzji, perspektywy miast informacyjnych).
 • Zarządzanie informacją (m.in.: zarządzanie systemami informacyjnymi, systemy wideokonferencyjne, ekonomia systemów informacyjnych, tworzenie baz danych, globalne zarządzanie informacją, przepływ zarządzania przez sieci, strategia informacyjna).

     Konferencję rozpoczęto poprzez wygłoszenie trzech referatów plenarnych. Były to referaty: "Organizacja usług multimedialnych w sieciach komputerowych"- wygłoszony przez prof. Krzysztofa Zielińskiego, "Narzędzia usług multimedialnych w biznesie"- wygłoszony przez prof. Leszka Kiełtykę oraz "Multimedia a wyobraźnia"- wygłoszony przez Dyrektora Będzińskiego Zakładu Elektroenergetycznego, Pana Bogumiła Dudka. Przedstawiciele zagranicznych i krajowych uczelni wyższych zaprezentowali 66 referatów w nurcie Research. W nurcie komercyjnym (Business), wiodące firmy, działające na polskim rynku, prezentowały aplikacje i wdrożenia systemów multimedialnych oraz zintegrowanych systemów informacyjnych z przeznaczeniem zarówno dla odbiorcy indywidualnego jak i dla przedsiębiorstw (m.in.: Alcatel Polska S.A, Będziński Zakład Elektroenergetyczny S.A., Radomska Wytwórnia Telefonów Telefony Polskie S.A, Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Telekomunikacji Częstochowa).

     I tak:

Alcatel Polska zaprezentował nowoczesne technologie mobilnych sieci transmisji danych.

Będziński Zakład Elektroenergetyczny przedstawił metody realizacji prezentacji multimedialnych z zakresu szeroko pojętej elektroenergetyki.

     RWT-Telefony Polskie przedstawiła kompleksowe rozwiązania systemów wideokonferencyjnch w różnych typach sieci, zarówno w konfiguracjach punkt-punkt jak i połączeniach wielopunktowych. Prezentowane były grupowe i desktopowe systemy wideokonferencyjne oraz technologia Interactive IP Multicast.

     Telekomunikacja Polska przedstawiła pełną gamę nowoczesnych technik i technologii w usługach telekomunikacyjnych, m.in.: szybki dostęp do Internetu SDI, dostęp do sieci ISDN, usługi sieci inteligentnej.

Konferencja połączona była z wystawą urządzeń, prezentacją systemów wykorzystujących techniki multimedialne w marketingu oraz prezentacją oprogramowania. Wystawę zorganizowały m.in. firmy biorące udział w nurcie Business.

     Przeprowadzono też szereg wideokonferencji, m.in. wideokonferencję wielopunktową z udziałem Katedry Informatycznych Systemów Zarządzania, centrali firmy VCON w Izraelu (światowy producent systemów wideokonferencyjnych) oraz jej dystrybutorów narodowych - w RFN i Polsce (RWT TP Radom), oraz wideokonferencje typu punkt-punkt z: Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania w Łodzi, Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej, Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu, siedzibą firmy Gandalf Polska Sp. z o.o. (dystrybutorem systemów wideokonferencyjnych amerykańskiego producenta PictureTel), Urzędem Miasta Pforzheim (RFN) oraz Urzędem Miasta Katowice. Dwie ostatnie wideokonferencje prowadził prezydent Miasta Częstochowy. Wideokonferencje odbyły się poprzez sieć ISDN, z wyjątkiem wideokonferencji z Pforzheim, która odbyła się z wykorzystaniem protokołu IP - TP S.A. zapewniła łącze o przepływności 2 Mb/s.

     Ogółem w konferencji udział wzięło około 1000 osób, m.in.: 117 uczestników konferencji (w tym 80 autorów i współautorów referatów w nurcie Research), przedstawiciele sześciu firm oraz około 820 osób odwiedzających wystawę towarzyszącą konferencji. Obrady w obydwu nurtach konferencji odbywały się w salach wykładowych Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, natomiast stoiska reklamowe głównych sponsorów usytuowane były w holu Auli.

     II Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie 2000" cieszyła się dużym zainteresowaniem prasy. Oto wybrane artykuły, które ukazały się w prasie tej konferencji.